BEHANDELOVEREENKOMST LOGOPEDIE 

Op verzoek van de verzekeraar wordt met u als cliënt of als ouder/verzorger van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. 

Het gaat hierbij om afspraken m.b.t. de logopedische behandeling en de vergoeding hiervan. 

BEHANDELING 

Logopedisten behandelen op verwijzing van een huisarts, specialist of tandarts. Deze praktijk is ook Direct Toegankelijk, (DTL), wat inhoudt, dat er geen verwijzing nodig is bij een enkelvoudige klacht. Omdat de zorgverzekeraars niet altijd duidelijk zijn of zij de logopediebehandeling op deze basis vergoeden, is een verwijzing altijd gewenst. Er zijn dan geen onzekerheden meer wat betreft de betaling. 

Een behandeling heeft een duur van 30 minuten. Door de verzekeraar is gesteld dat er 5 minuten zijn voor de logopedist om aan verslaglegging en administratie te werken. Dit maakt, dat de behandeltijd 25 minuten is. 

De logopedist kan niet garanderen dat uw afspraak altijd op dezelfde dag en tijd zal zijn, alhoewel ze hier wel zoveel mogelijk naar zal streven. 

De behandelfrequentie is meestal wekelijks. 

OEFENEN 

De logopedist verwacht van u een actieve deelname en het opvolgen van adviezen in belang van het effect van de behandeling. 

Voor ouders/verzorgers houdt de behandeling in, dat u co-therapeut wordt. Een half uur per week logopedie is niet voldoende voor een blijvend resultaat. Samenwerking tussen logopedist en de ouder/verzorger is daarom essentieel. 

Voor een goede voortgang van de behandeling is het nodig dat u thuis oefeningen doet. De logopedist geeft u opdrachten mee en instructie. De daaropvolgende keer wordt het huiswerk doorgesproken: u kunt aangeven of en hoe het oefenen gegaan is en er wordt besproken hoe er een volgende keer thuis geoefend kan worden. 

Wanneer het huiswerk op structurele basis niet gemaakt of gedaan kan worden, kan dit een aanleiding zijn om de behandeling te beëindigen. 

AANWEZIGHEIDSPLICHT 

Wanneer de cliënt jonger dan 12 jaar is, zijn ouders/verzorgers verplicht bij 50% van de behandelingen aanwezig te zijn. Mocht dit vanwege gegronde redenen niet mogelijk zijn, dan dient u dat van te voren schriftelijk aan te geven, zodat dit bij het dossier kan worden gevoegd.
 

AFMELDEN 

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering bij voorkeur tenminste 24 uur, doch uiterlijk voor 14.00 uur de dag ervoor afgezegd te worden. Afspraken die niet zijn nagekomen of afspraken die te laat worden afgezegd, ongeacht de reden worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. 

Het bedrag voor een niet nagekomen afspraken (dus ook zonder tijdige afmelding) is 
€ 40,00. 

Afmelden kan telefonisch op nummer 06-2879363, eventueel per voicemail of sms-bericht of Whatsapp bericht of Signal * of via de mail: [email protected] 

Mocht de logopedist op de afgesproken tijd niet kunnen, dan wordt er geen behandeling in rekening gebracht. De logopedist zal bij afwezigheid altijd proberen voor een vervanger te zorgen, zodat de behandeling kan zoveel mogelijk kan continueren. De vervangende logopedist zal op de hoogte zijn van de voortgang uw behandeling. 

DECLARATIES 

Deze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. De declaraties worden dan ook rechtstreeks bij de verzekering ingediend. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht u niet verzekerd zijn, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Wanneer u van zorgverzekeraar verandert, is het aan u om dit tijdig aan de logopedist te melden. 

OVERLEG MET DERDEN 

De logopedist vraagt u toestemming om, zo nodig, met derden te overleggen. Dit betreffen artsen, therapeuten en/of scholen. Het staat u vrij hier wel of geen toestemming voor te geven. 

De verwijzer krijgt altijd een schrijven over de loop van de behandeling. U krijgt hiervan een kopie. 

Hierbij geef ik toestemming voor overleg met derden 

o  Ja 

o  Nee 


EVALUATIE 

Na ongeveer 6 maanden behandeling zal de behandeling geëvalueerd worden. Er wordt dan doorgesproken of de gestelde doelen aan het begin van de behandeling behaald zijn, hoe de behandeling wordt ervaren en er worden eventueel nieuwe doelen tezamen opgesteld. Logopedie werkt alleen dan, wanneer u en de logopedist het eens zijn over de werkwijze en de doelstellingen en er een goede samenwerking ervaren wordt tussen u en de logopedist. 

Vanuit de verzekeraars wordt ons gevraagd u na afloop van de behandeling per mail een evaluatieformulier toe te sturen. Invullen is niet verplicht, maar wordt wel erg gewaardeerd. 

Hierbij geef ik toestemming mij een evaluatie per mail toe te sturen. 

o  Ja 

o  Nee 

 

PRIVACYREGELEMENT. 

De praktijk voldoet aan de AVG. Het regelement ligt ter inzage in de wachtruimte. Ook is deze te lezen op de website www.gologopedie.nl 

*Gezien de privacy en veiligheid van berichtenverkeer gaat mijn voorkeur uit naar het gebruik van de app Signal in plaats Whatsapp. U bent vrij om hierin te kiezen. 


Hierbij geef ik toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in het administratieprogramma van de logopedist ten behoeve van de administratie en de behandeling van mijzelf/ mijn zoon/mijn dochter: 

o  Ja 

o  Nee 


 

  • Naam en handtekening logopedist  • Datum: 
  • Plaats: IJsselstein 


  • Naam en handtekening cliënt of ouder/verzorger van   • Datum: 
  • Plaats: IJsselstein 

Behandelplan in PDF

U kunt een printbare versie ondertekenen en terugmailen of meenemen naar de praktijk.